Zásady ochrany osobních údajů Linky bezpečí, z.s.

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 5966 (dále jen Linka bezpečí“ nebo „LB“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem LB, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti LB nebo podporuje činnost či aktivity LB.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Linka bezpečí zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Linka bezpečí zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích LB, otevírání e-mailů zasílaných LB, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
 • LB může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Linka bezpečí provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s LB, zejména offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, e-mailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s LB“).
 • Linka bezpečí je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Linka bezpečí výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Linkou bezpečí zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech LB:
 • informování o aktivitách LB
 • komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.
 • zasílání newsletteru, informování o pravidelných urgentních apelech a jiných vhodných příležitostech pro zapojení příznivce
 • zasílání žádostí o pomoc a podporu LB

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce LB jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s LB podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Linka bezpečí zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými LB před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze Linky bezpečí právo kdykoliv požádat LB o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Linka bezpečí poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Linky bezpečí

 • Internetové stránky Linka bezpečí mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek LB, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky Linka bezpečí mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
 • Stránkami Linky bezpečí je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Linka bezpečí, z.s.

IX. Kontakt

 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Linku bezpečí na kontaktech uvedených zde.

Děkujeme partnerům:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Nadace O2
ČSOB
Nadace RSJ