Všeobecné darovací podmínky

I. Definice

 • „Dar“ znamená Dárcem poskytnuté finanční prostředky formou daru Lince bezpečí;
 • „Darovací podmínky“ znamená tyto všeobecné darovací podmínky;
 • „Dárce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu dobrovolně poskytující Dar Lince bezpečí;
 • „Linka bezpečí“ znamená Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČ: 61383198, zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 5966, poskytující služby bezplatného poradenství dětem a mladým lidem;
 • „Web“ znamená webové stránky Linky bezpečí na doméně https://klublinkyvbezpeci.cz.

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Darovací podmínky platí pro poskytování Darů Lince bezpečí.
 2. Poskytnutím Daru Lince bezpečí Dárce prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito Darovacími podmínkami, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se jimi řídit.
 3. Pokud bude mezi Dárcem a Linkou bezpečí uzavřena samostatná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Darovací podmínky v rozporu, má taková dohoda přednost před těmito Darovacími podmínkami.

III. Poskytnutí daru

 1. Dárce může poskytovat Lince bezpečí Dary přímým vkladem na hlavní dárcovský účet jednorázovými platebními transakcemi nebo trvalým platebním příkazem ve své bance, prostřednictvím dárcovské brány, mobilních operátorů (DMS) nebo také jednorázovou nebo opakovanou platbou kartou.
 2. Nedohodne-li se Dárce s Linkou bezpečí jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Linkou bezpečí, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby peněžních prostředků Dárcem.
 3. Minimální výše pravidelné či jednorázové podpory ve formě Daru není stanovena. Maximální výše je neomezená.
 4. Zasláním Daru se Dárce nezavazuje k žádné době, po kterou bude Lince bezpečí přispívat.
 5. Pravidelnou měsíční podporu ve formě Daru je možné kdykoliv přerušit, ukončit nebo kdykoliv opět obnovit.
 6. Odvolání Daru je možné v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Refundace nebo oprava provedené platby je možná vždy pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla platba přijata na účet Linky bezpečí. Refundace je možná pouze na základě e-mailové žádosti Dárce odeslaném z e-mailu, který zadal spolu s dalšími údaji o Dárci při registraci Dárce na Webu, která je doručena na e-mailovou adresu info@linkabezpeci.cz nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím tohoto měsíce. Dárce nemá nárok na vrácení Daru v rozsahu, v jakém jej Linka bezpečí již využila v dobré víře, že se jedná o  dar ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Anonymně zaslané příspěvky není možné refundovat nebo opravit.
 7. Potvrzení o Daru pro účely snížení základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Linka bezpečí poskytuje Dárcům prostřednictvím e-mailu Dárce uvedeného v rámci registrace Dárce na Webu. Potvrzení o Daru je rovněž dostupné v profilu Dárce na Webu.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Linka bezpečí zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webové stránce https://www.linkabezpeci.cz/o-nas#tab-5 a jsou také sdělovány přímo subjektům údajů v souladu s právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Darovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Veškeré spory vyplývající z těchto Darovacích podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Darovacích podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 3. Tyto Darovací podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na webových stránkách https://klublinkyvbezpeci.cz dne 28. 2. 2023.

Děkujeme partnerům:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Nadace O2
ČSOB
Nadace RSJ